Gå til hovedindhold

Hvis dit barn har særlige behov

Alle klasser er sammensat af en mangfoldig gruppe børn med forskellige forudsætninger for at deltage i klassens liv og læring. I mange klasser sidder et eller flere børn, der er udfordret af den ene eller den anden grund. Udfordringerne kan være midlertidige eller mere grundfæstede hos børnene. De kan komme til udtryk som vanskeligheder med bl.a. sprog, indlæring, adfærd, koncentration, socialt samværd og følelsesregulering. På Mårslet Skole arbejder vi med Skole for Alle. Skole for Alle er et program,

 • Læs op

Indhold

  Hvis dit barn har særlige behov
  Hvis det allerede i børnehaven er konstateret, at dit barn har særlige behov, afholder vi inden dit barn starter i skolen et overleveringsmøde med forældre, skole og Dagtilbud, hvor vi laver aftaler for skolestarten og det videre forløb.

  Mårslet Skoles indsatser for børn med særlige behov er forankret i Kridthuset, som er skolens støtte- og kompetencecenter. Vi vægter tidlig indsats både fagligt og socialt, og indsatserne aftales i samarbejde med jer, klasseteamet og de pædagogiske ledere.

  På Mårslet Skole har vi enkeltintegrerede børn med autisme som trænes og undervises efter ABA-metoden. ABA er en for­kor­tel­se for Applied Behavi­or Ana­ly­sis – på dansk “Anvendt Adfærds­a­na­ly­se”. Det er en inten­siv, autis­me-pæda­go­gisk metode med fokus på udvik­ling, selv­stæn­dig­hed og inklu­sion.

  Faglig støtte 
  Kridthuset følger løbende klassens og de enkelte elevers læse-, skrive- og staveudvikling med afsæt i standardiserede tests, der tages hvert år.

  Hvis dit barn har behov for støtte på det faglige område, tilbyder Kridthuset kurser primært i dansk og matematik. Vi giver støtten i kurser på mindre hold eller individuelt i Kridthuset.

  Vi tilbyder følgende kurser:

  • bogstav-lyd-kurser
  • stave, læse og matematikkurser
  • kortere matematik-, IT og læse/stave forløb

  Vi er allerede fra skolestart opmærksomme på ordblindhed, og hvis den første screening indikerer, at et barn er ordblind, kan vi teste for dette. Vi tilbyder  kompenserende IT-støtte til børn med læse-og stavevanskeligheder.

  Muligheder for støtte er mange
  Kridthuset støtter op om børnenes og de unges læring og udvikling på mange forskellige måder. Hvert barn er unikt, og Kridthusets indsatser er tilpasset de enkelte børns behov inden for den ramme, vi har til rådighed. Støtten kan være  intern eller ekstern.

  Internt kan Kridthuset og de pædagogiske ledere give vejledning til klasseteam i forhold til læsning, inklusion, IT-kompenserende støtte, arbejde med klassetrivsel, robusthed og meget mere.

  Eksternt har vi foruden skolens resurser en række samarbejdspartnere, som vi samarbejder med:                                                             

  • PPR og specialpædagogik
  • Kompetencecenter for Læsning
  • Socialforvaltningen
  • Back to School
  • Familieskolen