Elevernes trivsel

Trivselsundersøgelsen for eleverne viser, at børnene overordnet trives godt på Mårslet Skole.

 • Stort set ingen angiver, at de bliver drillet eller mobbet
 • 98% af børnene i vores børnehaveklasser siger, at de er glade for at starte i skole
 • Vi har lavt elevfravær

Besvarelsen viser, at vi har nogle børn og unge, som kan leve sig ind i andre og er gode til selv at finde løsninger på udfordringer. Og at de er hjælpsomme og gode til at samarbejde.  

Elevernes faglige udvikling og resultater

100% af Mårslet Skoles elever tager afgangsprøve i fagene, hvilket er 9% over kommunegennemsnit. I forhold til de udsatte børn har 88,9% mindst et gennemsnit på 02 - i Aarhus kommune er tallet 50,8%. Skolens indsatser i forhold til tidlig forebyggende indsats og inklusion bærer altså frugt.

Elevernes faglige niveau er generelt højt. Alle elever på Mårslet Skole erklæres uddannelsesparate, og 98,6% af vores unge er i gang med en ungdomsuddannelse 15 mdr. efter, de har forladt skolen.

Forældretilfredshed

Forældrenes fortælling om og syn på vores skole er afgørende vigtig for børnenes trivsel. Derfor gør vi os umage med at lave en rigtig god skole og at kommunikere klart og tydeligt om det, vi gør. En god og løbende dialog med skole og hjem gennem barnets skolegang er vigtig og foregår på mange måder. 
Forældretilfredsheds-undersøgelsen er en af flere måder, vi evaluerer vores arbejde på. Vi bruger undersøgelsen og andre fortællinger om vores skole til hele tiden at forbedre vores skoletilbud og samarbejdet med dig og de andre forældre.

Forældretilfredsheds-undersøgelsen fra 2017 viser, at tilfredsheden er allerstørst i forhold til skolens arbejde med:

 • Børnenes barns faglige udbytte af undervisningen 
 • At styrke børnenes sociale kompetencer (fx vise hensyn, forståelse for andre og hjælpsomhed)
 • Skole-hjem-samtalerne
 • At tilrettelægge undervisningen i forhold til børnenes behov
 • At styrke barnets personlige kompetencer (fx nysgerrighed, ihærdighed og selvstændighed)

I SFO’en er tilfredsheden især stor i forhold til arbejdet med:

 • At styrke børnenes sociale kompetencer (fx vise hensyn, forståelse for andre, hjælpsomhed)
 • At styrke børnenes kreativitet og fantasi
 • At skabe en hverdag med motion og bevægelse
 • Samarbejdet mellem undervisningsdelen og SFO
 • SFO'ens åbningstider

Se mere i den samlede rapport over forældretilfredshed. 

Aarhus Byråd har den 14. august 2019 besluttet, at den kommunale forældretilfredshedsundersøgelse skal afskaffes. Der vil derfor ikke blive linket til flere undersøgelser.

Vores sundhedsrapport 2019 

Vi har valgt at supplere den nationale trivselsmåling med en sundhedsmåling. Undersøgelsen har fokus på børnenes bevægelse, madvaner og søvn. For de ældste klasser er der også spørgsmål om seksualundervisning, alkohol, rygning og brug af euforiserende stoffer. Desuden spørger vi til børnenes mentale sundhed, herunder livsstilfredshed og samvær med andre.

Læs mere i skolens sundhedsrapport (pdf). 

Vi arbejder hele tiden på at blive bedre

Hvert andet år udarbejder Børn&Unge en Kvalitetsrapport. Denne rapport har til formål at understøtte og sikre kvaliteten på skolerne. I vores kvalitetssamtale om rapporten  drøfter vi udviklingspunkter, som skolen skal arbejde med de næste to år.

Et fokus lige nu er elevernes medbestemmelse. Især eleverne på mellemtrinnet og i udskolingen skal opleve mere medbestemmelse både i undervisningen og i sociale aktiviteter på skolen.

En at de indsatser, vi har gjort, er at styrke vores elevråd, så vi nu har et elevråd i hver af vores tre afdelinger: Et indskolingsråd for de yngste og et råd for mellemtrinnet og et for udskolingen.

I elevrådet kan klasserne bringe forslag op til forbedringer af deres hverdag, og vi voksne kan høre elevernes tanker om og idéer til de tiltag, som vi kan tænke os at sætte i værk. Emner i elevrådet kan handle om ønsker til indkøb, om regler og rammer, organisering af dagligdagen, planlægning af fx skolefest og motionsløb og meget mere.